Privacy Statement

The Normedi Nordic Privacy Policy addresses important information about how Normedi Nordic and our subsidiaries process the personal data that we collect in online and offline formats.

Data Protection Declaration

Normedi Nordic takes your data protection seriously. We are committed to using the data we have about you responsibly and in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR). In this data protection declaration, we provide you with information on how we collect, process and protect your personal data, as well as your rights to access and erasure. You will always find the latest version of our data protection declaration on www.normedi.com.

Collection of personal data

Normedi Nordic only collects essential personal data that we need in order to be able to provide and deliver our services and products, and to comply with legal requirements. Normedi Nordic collects personal data directly from you, as well as via technical information when you use our electronic services.

Processing of personal data

Personal data are data that can be linked to you as an individual. Since Normedi Nordic operates in a ‘business to business’ market, the personal data that are relevant are limited. The purpose of your personal data for Normedi Nordic is primarily for the administration of the customer relationship that you have with us on behalf of the enterprise in which you work, or the organisation that you represent. The main data that we process are name, title, workplace, email address and telephone number. We also process electronic communication between us, in order to be able to provide you with the best possible service. Following consent from you, your personal data may also be used in relation to customer follow-up and marketing.

We comply with the Norwegian Personal Data Act, which specifies that personal data that are no longer needed for the purpose for which they were stored must be deleted.

Access to the personal data

It is only the staff of Normedi Nordic who work in sales and customer service who have access to your personal data, and we never sell this information on to third parties.

Where permitted by data protection legislation, personal data may be passed on to a third party in order to fulfil our obligations in matters such as product warranties. These third parties may be manufacturers or subcontractors, and Normedi Nordic are liable for the data that are passed on; such operations are based on agreements that ensure that data protection is safeguarded. These data may be transferred out of the EEA, because that is where some of our suppliers are located. We always ensure that data about you are fully secure, by using recognised standard agreements with the recipients that ensure that data protection is safeguarded.

Your data protection rights

You have several data protection rights, and you have a full right of access to any personal data that we have stored about you, and the right to know what we use them for. You may request information to be rectified, added to, or restricted. You may also complain about how your personal data are used, or request their erasure. You may exercise your rights by contacting us at support@normedi.com and we promise to process your request quickly.

Cookies

When you visit Normedi Nordic’s website, technical information is logged using information capsules known as cookies. The information is collected passively and cannot be used to identify you as an individual. The cookies are used to maintain the quality of our website, ensure that it functions properly, and make it more user-friendly. Legislation says that it is permissible to store cookies that are strictly necessary for the operation of a website. For other types of cookies, we need your permission. If you have given your consent, we may use cookies for other purposes, such as general statistics on marketing.

Any personal data that are collected via our website are only those that you yourself have provided, for example by giving your email address to subscribe to a newsletter.

Normedi Nordic operates the websites www.normedi.com and www.normedieducation.com, and is also visible on the social media platforms of Facebook and LinkedIn. Any information that is collected via these channels is processed only by Normedi Nordic and will not be passed on to third parties. You yourself may change or revoke your consent regarding cookies on our website.

More information

Read more about the EU General Data Protection Regulation (GDPR) on the European Commission’s website.

Privatlivspolitikk

Normedi Nordic tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi forpligter os til, at oplysningerne, vi har om dig, anvendes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med EUs persondataforordning (GDPR). I denne privatlivspolitik giver vi dig information om, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine personoplysninger, samt dine rettigheder til indsigt og sletning. Du vil altid finde sidste version af vores privatlivspolitik på www.normedi.com.

Indsamling af personoplysninger

Normedi Nordic indhenter kun nødvendige personoplysninger, som vi skal bruge for at kunne tilbyde og levere vores tjenester og produkter, samt for at opfylde juridiske krav. Normedi Nordic indsamler personoplysninger direkte fra dig samt via teknisk information, når du benytter vores elektroniske tjenester.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der kan forbindes til dig som enkeltperson. I og med at Normedi Nordic opererer i et ‘b2b-marked’, er det begrænset, hvilke personoplysninger, der er relevante. Formålet med dine personoplysninger hos Normedi Nordic er først og fremmest at administrere det kundeforhold, du har med os på vegne af den virksomhed, du arbejder i, eller den organisation, du repræsenterer. Hovedsageligt er det navn, titel, arbejdsplads, e-mail og telefonnummer, der behandles. For at vi til enhver tid skal kunne give dig den bedst mulige service, behandler vi også elektronisk kommunikation mellem os. Efter samtykke fra dig kan dine personoplysninger derudover benyttes i forbindelse med kundeopfølgning og markedsføring.

Vi overholder lovgivningen om personoplysninger, som fastslår, at personoplysninger, som ikke længere er aktuelle til det formål, de blev gemt til, skal slettes.

Adgang til personoplysningerne

Det er kun ansatte i Normedi Nordic, med tjenester knyttet til salg og kundeservice, som har adgang til dine personoplysninger, og vi sælger aldrig oplysningerne videre til tredjepart.

Hvor lovgivningen om beskyttelse af privatliv tillader det, kan personoplysninger blive formidlet til en tredjepart for at opfylde forpligtelser ved for eksempel produktreklamationer. Sådanne tredjeparter kan være producenter og underleverandører, og formidling sker under Normedi Nordics ansvar og er baseret på aftaler, som sikrer, at dit privatliv beskyttes. Sådanne oplysninger kan blive overført ud af EØS-området, fordi nogle af vore leverandører befinder sig der. Vi sørger altid for, at oplysninger om dig sikres på en forsvarlig måde ved brug af anerkendte standardaftaler med modtagerne, som sikrer, at beskyttelsen af personoplysninger bliver overholdt.

Dine privatlivsrettigheder

Du har en række rettigheder til beskyttelse af dit privatliv, og du har ret til fuld indsigt i, hvilke personoplysninger vi har gemt om dig, og hvad vi bruger dem til. Du kan kræve, at oplysningerne rettes, suppleres eller begrænses. Du kan også klage over, hvordan dine personoplysninger anvendes, eller kræve, at de slettes. Du benytter dig af dine rettigheder ved at kontakte os på support@normedi.com, og vi lover at behandle din henvendelse hurtigt.

Informationscookier

Når du besøger Normedi Nordics websteder, logges teknisk information ved hjælp af (informations-)cookier. Informationen indsamles passivt og kan ikke benyttes til at identificere dig som enkeltperson. Disse cookier bruges til at sikre god funktionalitet og kvalitet, samt til at forbedre brugervenligheden. Loven siger, at det er tilladt at lagre cookier, som er strengt nødvendige for driften af et websted. Til andre typer cookier skal vi bruge din tilladelse. Hvis du giver dit samtykke, kan vi bruge cookier til andre formål, såsom generel statistik og markedsføring.

Eventuelle personoplysninger, som indhentes via vores hjemmesider, er kun dem, du selv registrerer, for eksempel hvis du opgiver din e-mailadresse for at abonnere på et nyhedsbrev.

Normedi Nordic driver webstederne www.normedi.com og www.normedieducation.com, og er også synlige på de sociale medier Facebook og LinkedIn. Al information, der indhentes via disse kanaler, behandles kun af Normedi Nordic og bliver ikke givet videre til tredjepart. På vores websteder kan du selv ændre eller ophæve dit samtykke til cookier.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om EUs lovgivning om beskyttelse af personoplysninger (GDPR), samt hvordan den efterleves i Danmark, finder du blandt andet her: European Commission og Datatilsynet.

Tietosuojaseloste

Normedi Nordic suhtautuu vakavasti tietosuojaasi. Sitoudumme siihen, että käsittelemme tietojasi asianmukaisesti ja EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) noudattaen. Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka keräämme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi. Lisäksi saat tietoa oikeuksistasi rekisteröitynä. Löydät aina viimeisimmän version tietosuojaselosteestamme osoitteesta www.normedi.com.

Henkilötietojen kerääminen

Normedi Nordic kerää ainoastaan sellaisia välttämättömiä tietoja, joita tarvitsemme pystyäksemme tarjoamaan ja toimittamaan palveluitamme ja tuotteitamme sekä noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme. Normedi Nordic kerää henkilötietoja suoraan sinulta. Lisäksi keräämme joitakin tietoja teknisin keinoin, kun käytät sähköisiä palveluitamme.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Normedi Nordic toimii yritysten välisillä markkinoilla, ja tästä syystä olennaisiksi luokiteltavia henkilötietoja on rajallinen määrä. Normedi Nordic käsittelee henkilötietojasi ennen kaikkea pystyäkseen hallinnoimaan meidän ja edustamasi yrityksen tai organisaation välistä asiakassuhdetta. Olennaisia tietoja ovat yleensä nimi, työnimike, työpaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Jotta pystyisimme tarjoamaan sinulle aina parasta mahdollista palvelua, käsittelemme myös sähköiseen yhteydenpitoomme liittyviä tietoja. Suostumuksestasi riippuen voimme käyttää keräämiämme tietoja myös asiakasseurantaan ja markkinointiin.

Noudatamme tietoturva-asetusta ja säilytämme tietoja ainoastaan sen aikaa, kun se on tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista.

Pääsy henkilötietoihin

Ainoastaan niillä Normedi Nordicin työntekijöillä, joiden työ liittyy myyntiin ja asiakaspalveluun, on pääsy henkilötietoihisi. Emme koskaan myy tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa eteenpäin kolmannelle osapuolelle tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun on kyse tuotereklamaatiosta. Tällaisia kolmansia osapuolia voivat olla valmistajat ja alihankkijat. Normedi Nordic on vastuussa henkilötiedoistasi näissä tilanteissa, ja kaikki osapuolet noudattavat sopimuksia, jotka takaavat tietojen asianmukaisen suojauksen. Näissä yhteyksissä tietoja saatetaan luovuttaa myös ETA-alueen ulkopuolelle, sillä osa alihankkijoistamme sijaitsee ETA-alueen ulkopuolisissa maissa. Huolehdimme, että henkilötietosi suojataan asianmukaisella tavalla varmistamalla, että vastaanottaja noudattaa hyväksyttyjä vakiosopimuksia, jotka takaavat tietosuojan toteutumisen.

Sinun oikeutesi

Rekisteröitynä sinulla on useita oikeuksia. Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietojasi me käsittelemme ja mihin käyttötarkoituksiin. Voit vaatia tietojen oikaisemista, täydentämistä sekä niiden käsittelyn rajoittamista. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistamista ja tarvittaessa tehdä valituksen tavasta, jolla henkilötietojasi käsitellään. Ota meihin yhteyttä sähköpostiosoitteeseen support@normedi.com ja lupaamme käsitellä asiasi mahdollisimman nopeasti.

Evästeet

Kun vierailet Normedi Nordicin verkkosivustolla, keräämme käynnistäsi tietoja evästeiden avulla. Tiedot kerätään passiivisesti, ja niitä ei voida käyttää sinun tunnistamiseesi. Evästeillä varmistetaan sivujen virheetön toiminta, ja ne parantavat myös sivujen käyttäjäystävällisyyttä. Lain mukaan on sallittua tallentaa sellaisia evästeitä, jotka ovat välttämättömiä verkkosivujen toiminnan kannalta. Muunlaisten evästeiden käyttöön tarvitsemme sinun suostumuksesi. Jos annat suostumuksesi, voimme käyttää evästeitä myös muihin käyttötarkoituksiin, kuten yleisten tilastojen laatimiseen ja markkinointiin.

Mahdolliset verkkosivujemme kautta keräämämme henkilötiedot ovat sellaisia, jotka olet luovuttanut meille oma-aloitteisesti, kuten esimerkiksi sähköpostiosoitteesi uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

Normedi Nordicilla on käytössään verkkosivustot www.normedi.com ja www.normedieducation.com. Näiden lisäksi olemme aktiivisia Facebookissa ja LinkedInissä. Ainoastaan Normedi Nordic käsittelee kaikkia näiden kanavien kautta kerättäviä tietoja, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Voit itse sallia tai kieltää evästeiden käytön verkkosivuillamme.

Lisätietoja

Lisätietoja EU:n tietosuoja-asetuksesta (GDPR) sekä sen noudattamisesta Suomessa saat seuraavilta toimijoilta: Euroopan komissio ja Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Personvernerklæring

Normedi Nordic tar ditt personvern på alvor. Vi forplikter oss til at opplysningene vi har om deg brukes på en forsvarlig måte, og i samsvar med EUs personvernlovgivning (GDPR). I denne personvernerklæring gir vi deg informasjon om hvordan vi samler inn, behandler og beskytter dine personopplysninger, samt dine rettigheter til innsyn og sletting. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på www.normedi.com.

Innsamling av personopplysninger

Normedi Nordic innhenter kun nødvendige personopplysninger som vi trenger for å kunne tilby og levere våre tjenester og produkter, samt for å oppfylle juridiske krav. Normedi Nordic samler inn personopplysninger direkte fra deg, samt via teknisk informasjon når du benytter våre elektroniske tjenester.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. I og med at Normedi Nordic opererer i et ‘bedrift til bedrift-marked’, er det begrenset hvilke personopplysninger som er relevante. Formålet med dine personopplysninger hos Normedi Nordic er først og fremst å administrere kundeforholdet du har med oss på vegne av den virksomheten du jobber i, eller organisasjonen du representerer. I hovedsak er det navn, tittel, arbeidsplass, e-post og telefonnummer som behandles. For at vi til enhver tid skal kunne gi deg best mulig service behandler vi også elektronisk kommunikasjon mellom oss. Etter samtykke fra deg, kan dine personopplysninger i tillegg benyttes i forbindelse med kundeoppfølging og markedsføring.

Vi forholder oss til personopplysningsloven som fastslår at personopplysninger som ikke lenger er aktuelle for det formål de var lagret for, skal slettes.

Tilgang til personopplysningene

Det er kun ansatte i Normedi Nordic, med tjenester knyttet til salg og kundeservice, som har tilgang til dine personopplysninger, og vi selger aldri informasjonen videre til tredjepart.

Der personvernlovgivningen tillater det, kan personopplysninger bli formidlet til en tredjepart for å oppfylle forpliktelser ved for eksempel produktreklamasjoner. Slike tredjeparter kan være produsenter og underleverandører, og formidling skjer under Normedi Nordics ansvar og er basert på avtaler som sikrer at personvernet ivaretas. Slike opplysninger kan komme å overføres ut av EØS-området, fordi noen av våre leverandører befinner seg der. Vi sørger alltid for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte ved bruk av anerkjente standardavtaler med mottakerne som sikrer at personvernet blir ivaretatt.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter og du har rett til fullt innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, og hva vi bruker dem til. Du kan kreve at opplysningene rettes, suppleres eller begrenses. Du kan også klage på hvordan dine personopplysninger brukes, eller kreve at de slettes. Du benytter deg av dine rettigheter ved å kontakte oss på support@normedi.com og vi lover å behandle din henvendelse raskt.

Informasjonskapsler

Når du besøker nettstedene til Normedi Nordic logges teknisk informasjon ved hjelp av informasjonskapsler, også kalt cookies. Informasjonen innsamles passivt og kan ikke benyttes til å identifisere deg som enkeltperson. Informasjonskapslene brukes for å sikre god funksjonalitet og kvalitet, samt for å forbedre brukervennligheten. Loven sier at det er tillatt å lagre informasjonskapsler som er strengt nødvendige for driften av et nettsted. For andre typer informasjonskapsler trenger vi din tillatelse. Dersom du gir ditt samtykke, kan vi bruke informasjonskapsler til andre formål, slik som generell statistikk og markedsføring.

Eventuelle personopplysninger som innhentes via våre nettsider er kun de du selv registrerer, eksempelvis om du oppgir din e-postadresse for å abonnere på et nyhetsbrev.

Normedi Nordic drifter nettstedene www.normedi.com og www.normedieducation.com, og er i tillegg synlig på de sosiale mediene Facebook og LinkedIn. All informasjon som innhentes via disse kanaler behandles kun av Normedi Nordic og blir ikke gitt videre til tredjepart. På våre nettsteder kan du selv endre eller oppheve ditt samtykke til informasjonskapsler.

Mer informasjon

Mer informasjon om EUs personvernlovgivning (GDPR), samt hvordan den etterfølges i Norge finner du blant annet her: European Commission, Datatilsynet, Lovdata.

Integritetspolicy

Vi på Normedi Nordic tar din integritet på allvar. Det är vår skyldighet att använda dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt, helt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). I denna integritetspolicy får du information om hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter, samt vilken rätt du har att se och få dina uppgifter raderade. Du finner alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy på www.normedi.com.

Insamling av personuppgifter

Normedi Nordic samlar bara in nödvändiga personuppgifter, som vi behöver för att kunna erbjuda och leverera våra tjänster och produkter, samt för att uppfylla relevanta juridiska krav. Normedi Nordic samlar in personuppgifter direkt från dig, samt via teknisk information när du använder våra elektroniska tjänster.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till dig som enskild person. I och med att Normedi Nordic opererar på en ”business to business”-marknad, är det begränsat vilka personuppgifter som är relevanta. Syftet med att Normedi Nordic samlar in och sparar dina personuppgifter är först och främst att administrera din kundrelation till oss genom det företag du jobbar på, eller organisationen du representerar. I huvudsak behandlas namn, titel e-postadress och telefonnummer. För att vi alltid ska kunna ge dig bästa möjliga service behandlar vi också elektronisk kommunikation oss emellan. Efter samtycke från dig kan dina personuppgifter dessutom användas i samband med kunduppföljning och marknadsföring.

Vi följer dataskyddslagen som fastslår att personuppgifter som inte längre krävs för att uppfylla det syfte i vilket de sparades, ska raderas.

Åtkomst till personuppgifterna

Endast anställda på Normedi Nordic, som arbetar med försäljning och kundtjänst, har åtkomst till dina personuppgifter, och vi säljer aldrig informationen till tredje part.

Om dataskyddslagen tillåter, kan personuppgifter förmedlas till tredje part för att uppfylla skyldigheter vid t.ex. reklamationer. Sådana tredje parter kan vara tillverkare och underleverantörer, och förmedlingen sker under Normedi Nordics ansvar, och grundas i avtal som säkrar att dataskyddet efterlevs. Sådana uppgifter kan komma att föras ut utanför EES-området, om någon av våra leverantörer befinner sig där. Vi ser alltid till att uppgifter om dig säkras på ett försvarligt sätt genom erkända standardavtal med mottagarna, vilka säkerställer att dataskyddet efterlevs.

Dina rättigheter till dataskydd

Du har en rad rättigheter till dataskydd, och du har rätt att få full insyn i vilka personuppgifter vi har lagrat om dig, och vad vi använder dem till. Du kan kräva att upplysningarna rättas, kompletteras eller begränsas. Du kan också invända mot hur dina personuppgifter används eller kräva att de raderas. Du utnyttjar dina rättigheter genom att kontakta oss på support@normedi.com, och vi lovar att behandla ditt ärende skyndsamt.

Kakor

När du besöker Normedi Nordics webbplatser loggas teknisk information i form av textfiler på din dator, även kallade kakor eller cookies. Informationen samlas in passivt och kan inte användas för att identifiera dig som privatperson. Kakorna används för att säkerställa god funktionalitet och kvalitet, samt för att förbättra användarvänligheten. Lagen medger lagring av de kakor som är nödvändiga för driften av en webbplats. För andra typer av kakor behöver vi din tillåtelse. Om du ger samtycke kan vi använda kakor för andra ändamål, till exempelallmän statistik och marknadsföring.

Eventuella personuppgifter som samlas in via våra webbplatser är bara sådana som du själv anger, om du till exempel skriver in din e-postadress för att abonnera på ett nyhetsbrev.

Normedi Nordic driver webbplatserna www.normedi.com och www.normedieducation.com, och finns dessutom på de sociala medierna Facebook och LinkedIn. All information som samlas in via dessa kanaler behandlas bara av Normedi Nordic och lämnas aldrig ut till tredje part. På våra webbplatser kan du själv ändra eller dra tillbaka till samtycke till kakor.

Mer information

Mer information om EU:s dataskyddsförordning (GDPR), samt hur den efterlevs i Sverige, finns bland annat här: Europeiska kommissionen och Integritetsskyddsmyndigheten.